Welke informatie moet worden overgemaakt aan het UBO-register?

De informatie die moet worden meegedeeld over de uiteindelijke begunstigde, is eveneens afhankelijk van de categorie waartoe de informatieplichtige behoort.

Elke informatieplichtige (zoals gezegd, de informatieplichtige is de vennootschap of vergelijkbare juridische entiteit) moet de volgende gegevens meedelen over de uiteindelijke begunstigde:

 • naam en eerste voornaam;
 • geboortedag, -maand en -jaar;
 • nationaliteit(en);
 • land van verblijf en volledig verblijfsadres ;
 • datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden;
 • categorie waartoe de UBO behoort;
 • rijksregisternummer.

 

Voor vennootschappen moet men tevens de aard en de omvang van het belang in de vennootschap meedelen (bv. het percentage van de aandelen of stemrechten). Indien het om een onrechtstreekse UBO gaat, moet ook het aantal tussenpersonen worden gemeld met minstens de volgende gegevens van elke tussenpersoon:

 • naam en handelsnaam;
 • oprichtingsdatum;
 • rechtsvorm;
 • adres van de maatschappelijke zetel;
 • ondernemingsnummer.

 

Dat geldt ook voor de tussenpersonen die buiten België zijn gevestigd.

Vanaf wanneer geldt deze verplichting?

Het Koninklijk Besluit voorziet dat de gegevens voor de eerste keer uiterlijk op 30 november 2018 moeten worden meegedeeld aan het UBO-register. De FOD Financiën heeft echter aangegeven dat die termijn in de praktijk wordt verlengd tot 31 maart 2019(4).

Om ervoor te zorgen dat de actueelste informatie beschikbaar is, moeten eventuele wijzigingen aan de meegedeelde informatie altijd binnen de maand na de wijziging worden meegedeeld. Daarnaast moet jaarlijks worden bevestigd of de informatie nog actueel is.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1