In de praktijk?

Het UBO-register zal worden beheerd door de FOD Financiën (Administratie van de Thesaurie). De vereiste informatie zal aan het UBO-register moeten worden meegedeeld via het elektronische platform www.myminfin.be

Dit platform is toegankelijk met de elektronische identiteitskaart (e-ID) en de bijhorende pincode.

Conclusie

De voorbije jaren werden er al verschillende maatregelen genomen die het anoniem aanhouden van vermogen bemoeilijken. Zo denken wij bijvoorbeeld aan de afschaffing van de aandelen aan toonder, het beperken van het bankgeheim, de meldingsplicht van buitenlandse fiscale constructies, buitenlandse levensverzekeringen en bankrekeningen.

Door de invoering van het UBO-register wordt het lijstje van die maatregelen opnieuw langer.

De overheid, inbegrepen de fiscale administratie, krijgt hierdoor steeds beter zicht op het gehele vermogen, onroerend en roerend, van elke burger.

(1) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie
(2) Artikel 73-75, 142-144, 153-164 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot bepaling van het gebruik van contanten, B.S. 6 oktober 2017
(3) Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, B.S. 14 augustus 2018
(4) https://financien.belgium.be/nl/ubo-register
(5) Kruispuntbank van Ondernemingen

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1