Wie heeft toegang tot het UBO-register en welke informatie is openbaar?

■ Vennootschappen
Het UBO-register m.b.t. vennootschappen kan vrij worden geraadpleegd door bepaalde overheidsinstanties (waaronder de fiscale administratie), entiteiten onderworpen aan de antiwitwaswetgeving (bv. banken, notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten), maar eveneens door elke burger.

Een burger zal evenwel enkel toegang hebben tot de volgende informatie van de UBO: de achternaam, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonstaat, de nationaliteit, de aard en omvang van het effectief aangehouden belang. De toegang zal pas worden verleend na betaling van de administratieve kosten.

Burgers kunnen de informatie bovendien enkel opvragen op basis van het KBO(5)-nummer of de naam van de vennootschap. Een particulier kan dus geen lijst opvragen van de vennootschappen waarin bijvoorbeeld zijn buurman een belang heeft. Die particulier kan enkel nagaan of zijn buurman een UBO is voor een welbepaalde vennootschap. Dat veronderstelt uiteraard wel dat hij de naam of het KBO-nummer van de vennootschap kent.

Indien de naam van de vennootschap niet is gelinkt aan de uiteindelijke begunstigde (bv. een vennootschap met een benaming van het type ABCD), zal het in de praktijk niet evident zijn voor een burger om het UBO-register te raadplegen. Er kan dan immers enkel worden gezocht via het KBO-nummer. Vaak is het KBO-nummer echter niet gekend of kan het enkel worden opgezocht via de KBO, door gebruik te maken van de zoekfunctie op naam of adres van de vennootschap.

■ (Internationale) vzw’s, stichtingen, trusts of gelijkaardige juridische entiteiten
Voor wat betreft de (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts of gelijkaardige juridische entiteiten moet men een specifieke aanvraag indienen om toegang te krijgen tot het UBO-register. Deze verplichting geldt niet voor bepaalde overheidsinstanties en entiteiten onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Een rechtstreekse toegang tot het UBO-register zal dus hier niet mogelijk zijn voor een gewone burger.

In de aanvraag tot toegang, moet men aantonen dat er een legitiem belang is dat de toegang tot de gegevens rechtvaardigt. Dat legitiem doel dient verband te houden met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de eraan verbonden onderliggende criminele activiteiten.

■ Beperking van de geraadpleegde informatie
De gegevens uit het UBO-register kunnen in alle gevallen worden geraadpleegd zonder dat de betrokken informatieplichtige of uiteindelijke begunstigde daarvan op de hoogte wordt gebracht. De uitgevoerde raadplegingen worden geregistreerd en gedurende tien jaar bewaard.

Elke uiteindelijke begunstigde heeft echter het recht om een verzoek in te dienen tot het beperken van de toegang tot zijn informatie. Hiervoor moet hij of zij aantonen dat de toegang kan leiden tot een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of dat de uiteindelijke begunstigde minderjarig of handelingsonbekwaam is. Deze toegangsbeperking geldt niet voor de banken.

■ Opzoekingskosten
Voor de raadpleging van het register kan een administratieve kost worden aangerekend.

(5) Kruispuntbank van Ondernemingen

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1