Wat is het UBO-register?

De vierde antiwitwasrichtlijn verplicht alle Europese lidstaten om een register bij te houden met bepaalde gegevens over de uiteindelijke begunstigden (de zgn. ultimate beneficial owner of afgekort UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten.(1) Europa wil hiermee de transparantie vergroten en zo het gebruik van die structuren voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegengaan.

Met de wet van 18 september 2017 is België tegemoetgekomen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit die Europese reglementering. Die wet verplicht Belgische vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen namelijk om informatie in te winnen en bij te houden over wie hun uiteindelijke begunstigden zijn. Zij moeten die informatie op hun beurt elektronisch meedelen aan het zogenaamde “UBO-register”.(2)

Tot op vandaag was het onmogelijk die verplichting na te komen, omdat de regels over de concrete werking en inhoud van het UBO-register nog niet waren uitgevaardigd.

Het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 bracht hierin verandering.(3) Dit Koninklijk Besluit bevat immers een gedetailleerde regeling van de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, zodat het UBO-register operationeel kon worden. Wij vatten de gevolgen hierna voor u samen.

Wie moet melden aan het UBO-register?

Alle in België opgerichte vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen, en ook in bepaalde gevallen de trustees of fiduciebeheerders die trusts, fiducieën of gelijkaardige constructies beheren, zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde over te maken aan het UBO-register. De informatieplichtige is dus de vennootschap of de andere juridische entiteit en niet de uiteindelijke begunstigde.
De vraag rijst of ook een burgerlijke maatschap onderworpen is aan die verplichting. Noch de Wet van 18 september 2017, noch het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 definiëren immers het begrip vennootschap.

Volgens het Wetboek van Vennootschappen bestaan er zowel vennootschappen met als zonder rechtspersoonlijkheid. De wetgeving m.b.t. het UBO-register sluit vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid niet uit. Op basis hiervan zouden we kunnen besluiten dat ook informatie over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid – zoals de maatschap – moet worden opgenomen in het UBO-register.

(1) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie
(2) Artikel 73-75, 142-144, 153-164 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot bepaling van het gebruik van contanten, B.S. 6 oktober 2017
(3) Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, B.S. 14 augustus 2018

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1