Maatschappelijk Verantwoord Aanbod Private Banking

Zowel het milieu als de maatschappij krijgen tegenwoordig af te rekenen met heel wat uitdagingen. Die brengen fundamentele evoluties teweeg die er uiteindelijk toe leiden dat bedrijven beter omgaan met hun natuurlijke omgeving, hun werknemers, klanten of leveranciers, kortom hun “ecosysteem”. Op middellange termijn zullen die uitdagingen ook onze modellen van economische groei beïnvloeden.

Lees meer

Artikel printen

Kris Organe

Discretionary Portfolio Manager

Delphine Wykes

Senior Portfolio Manager

Een dergelijke evolutie vertaalt zich in betere beleggingsprocessen, aangezien rekening houden met verantwoord beleggen een extra dimensie toevoegt aan onze analyses.

Onze overtuiging

Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat verantwoord beleggen de facto een uitgavenpost is. Anders gezegd, een keuze die nefast is voor de diversificatie en voor het rendement. Talrijke recente studies tonen echter aan dat het net goed is voor de prestaties op middellange termijn als er ook rekening wordt gehouden met niet-financiële factoren. Hoe dat komt? Omdat die benadering leidt tot een beter begrip van de risico’s en tot een beter beheer. Het SRI-proces (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) maakt het enerzijds mogelijk om de risicoanalyse te verrijken en de voor het risico gecorrigeerde prestaties van een portefeuille te optimaliseren. En anderzijds laat dat proces ook toe om de analyse van de beleggingsopportuniteiten te verfijnen. Als het management van een bedrijf zich heel proactief opstelt tegenover de uitdagingen op het vlak van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG) en op dat vlak een voorsprong uitbouwt tegenover de concurrentie, dan is dat ontegensprekelijk een waarborg voor de kwaliteit van het management van die onderneming.

Duurzame beleggingen zijn zinvol in een benadering waarbij op middellange of lange termijn wordt belegd en ze voegen ook een extra dimensie toe aan de traditionele analyses.


Deze criteria gaan na in welke mate een bedrijf zijn ecologische voetafdruk in rekening brengt op het vlak van prioriteiten en prestaties (energie- en waterverbruik, productie van CO2 en afval, vervuiling, enz.)


Deze criteria hebben betrekking op de maatschappelijke impact van het bedrijf op al zijn stakeholders, zoals het respect voor arbeidsrechten, gezondheid en veiligheid, niet-discriminatie, enz.


Deze criteria zijn een indicatie van de manier waarop een bedrijf wordt beheerd, geleid en gecontroleerd, door de nadruk te leggen op deontologische regels en transparantie, met name in de relaties tussen de directie, de raad van bestuur en de aandeelhouders.

Een gediversifieerd aanbod

Sinds 2017 bieden we binnen onze strategieën een globaal en gediversifieerd aanbod aan op het vlak van verantwoord beleggen. Bij de samenstelling van ons aanbod passen we consequent een duurzaamheidsfilter toe. Daarnaast geven we de voorkeur aan een ruime diversificatie, niet alleen in termen van activaklassen en geografische regio’s, maar ook op het vlak van stijlen (indexbeheer en actief beheer). We combineren bovendien de expertise van de beste beheerders door onze mix van huisfondsen en externe fondsen, die zorgvuldig worden geselecteerd op basis van het beheerteam, diepgang van hun analyses en prestaties.

Een coherent aanbod

We passen een coherente duurzaamheidsfilter toe wanneer we ons aanbod samenstellen. Daarbij hanteren we drie soorten uitsluitingen:

● Principiële uitsluitingen omdat internationale normen of conventies niet worden nageleefd. Om in aanmerking te komen, moeten de ondernemingen de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties naleven.
Uitsluiting van controversiële bedrijfstakken en producten. De fabrikanten van
controversiële wapens zoals clusterbommen, antipersoonsmijnen, biologische, chemische en nucleaire wapens bijvoorbeeld sluiten we systematisch uit.
 Uitsluiting van controversiële activiteiten: Ook bedrijven die zich toeleggen op controversiële activiteiten zoals tabak, kansspelen, wapens, pornografie en genetische gemodificeerde organismen sluiten we uit.

In een tweede fase passen we een positieve ‘Best-in-Class’-filter toe. Door van die filter gebruik te maken, kunnen we veel selectiever effecten uitkiezen die in de portefeuille worden opgenomen. Merk op dat het selectieproces van ondernemingen (toegepast in de aandelen- en bedrijfsobligatiefondsen) en landen (toegepast in de staatsobligatiefondsen) op zich heel verschillend is.

Welke ondernemingen worden geselecteerd? Concreet zijn dat de ondernemingen die zich sterk engageren ten aanzien van ESG-risico’s en die er op dat vlak de beste praktijken op nahouden. Zij zijn zich goed bewust van de ESG-uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en integreren die in hun aanpak en in hun strategische keuzes. Wanneer we de duurzaamheid van landen tegen het licht houden, doen we dat aan de hand van meer dan 50 criteria opgedeeld in vijf thema’s: transparantie en toepassing van democratische waarden in de administratie, milieu, onderwijs, gezondheidszorg en welvaartsverdeling. En natuurlijk ook de economie zelf.

Verantwoorde beleggers = geëngageerde en actieve eigenaars van de bedrijven waarin we beleggen

Verantwoord beleggen is meer dan een portefeuille samenstellen waarin er enkel plaats is voor “de beste leerlingen”. Want het is belangrijk dat ook de andere bedrijven ertoe worden aangezet om zich duurzamer op te stellen. Dat is mogelijk door met hen in dialoog te treden en ze aan te moedigen om op dat vlak beter te scoren. Verantwoord beleggen vertaalt zich daarnaast ook in een actief stembeleid tijdens de algemene vergaderingen van de geselecteerde bedrijven.

Onze benadering gericht op verantwoord beleggen beoogt dus twee doelstellingen: op middellange termijn inzetten op betere prestaties van de bedrijven die op het gebied van ESG-uitdagingen al een voorsprong hebben, en de overige bedrijven ertoe aanzetten om een duurzamere koers te varen.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1