Wealth ReviewWinter 2019

Nederlands  |  Français

Negen overtuigingen als basis voor onze beleggingsstrategie in 2019

De wereldwijde groei vertraagt onder impuls van economische onevenwichtigheden die grotendeels het gevolg zijn van spanningen tussen China en de Verenigde Staten. De financiële markten beginnen zich ongerust te maken over de mogelijkheid van een ernstige vertraging. Verneem aan de hand van onze negen overtuigingen, die de basis vormen voor onze beleggingsstrategie, waarom 2019 een overgangsjaar zou kunnen worden.


Jérôme van der Bruggen

Head of Investments Strategy

De financiële markten blijven volatiel
2017 was een jaar met een ongewoon lage volatiliteit op zowat alle segmenten van de financiële markten. In 2018 bleef daarvan niet veel over. In 2019 blijven de markten volatiel. De tragere groei van de wereldeconomie en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China blijven op het vertrouwen van de beleggers wegen.

In juni 2018 verlaagden we de aandelenweging in de portefeuilles al van ‘neutraal’ naar ‘onderwogen’. Dat standpunt blijft behouden. De daling tijdens het vierde kwartaal heeft de waarderingen aantrekkelijker gemaakt: de verwachte koers/winstverhoudingen bevinden zich op de laagste niveaus sinds meerdere jaren. Bovendien ligt het dividend­rendement, behalve voor de Verenigde Staten, aanzienlijk hoger dan het obligatie­rendement, wat aangeeft dat de risicopremie voor aandelen hoog blijft. Die waarderingsmaatstaven bevestigen dat er een fundamentele basis bestaat voor een aandelenpositie in de portefeuille.

De bedrijfswinsten blijven groeien, maar trager
We verwachten dat de winsten in 2019 zullen blijven groeien, weliswaar aan een trager tempo. De eindvraag naar producten blijft op een goed peil. De beschikbare inkomens nemen toe door de stijging van de lonen en de lage werkloosheid. Door de daling van de olieprijzen blijft bovendien meer inkomen beschikbaar voor consumptie. De marges kunnen enige druk ondervinden, vooral in de Verenigde Staten waar ze historisch hoge niveaus bereiken. Vele bedrijven signaleren een stijging van de loonkosten. Toch zijn we van mening dat bedrijven de kosten kunnen doorrekenen. In de VS zal de winst per aandeel bovendien worden ondersteund door de inkoop van eigen aandelen door de bedrijven, zoals dat ook in 2018 het geval was. De analistenconsensus gaat uit van een stijging van de winst per aandeel van ongeveer 8% voor zowel de VS als Europa. Door de tragere economische groei lijkt die verwachting ons te hoog gegrepen en zullen er hoogstwaarschijnlijk neerwaartse bijstellingen volgen.

De winstgroei vertraagt maar het groeicijfer blijft positief. Dat element ondersteunt het behoud van een aandelenpositie in de portefeuille.

De Federal Reserve onderbreekt tijdelijk haar rentestijgingen …
De Amerikaanse centrale bank verhoogde haar beleidsrente in 2018 vier keer. Bovendien krimpt haar balans naarmate zij steeds meer obligaties die zij aankocht tijdens haar vorige aankoopprogramma’s en die op eindvervaldag komen, niet langer herbelegt. Momenteel schommelt de beleidsrente tussen 2,25 en 2,50%. De rente­voeten komen in de buurt van het geraamde neutrale niveau van 2,8%. Vanaf dat niveau zouden ze de economische activiteit beginnen af te remmen. In dat stadium wijzen de mediaanvooruitzichten van de leden van de Federal Reserve op twee bijkomende rente­verhogingen in 2019, maar de markt lijkt te twijfelen aan de intenties van de instelling om haar rente­voeten in een dergelijk tempo te verhogen. Wij denken ook dat de tragere groei wereldwijd uiteindelijk de Amerikaanse economie zal aantasten, waardoor de Fed zich genoodzaakt zal zien om – minstens tijdelijk – een pauze in te lassen in haar cyclus van renteverhogingen.

We verwachten dat de Fed in 2019 tijdelijk de verhogingen van haar beleidsrente op pauze zal zetten. De Europese Centrale Bank zal, volgens ons, daarentegen haar rente verhogen vanaf het vierde kwartaal. De portefeuilles behouden daarom hun beperkte rentegevoeligheid, temeer omdat de referentierente voor de eurozone, de Duitse 10-jarige obligatierente, zich weer op een historisch laag niveau bevindt.

… en de dollarstijging neemt een pauze
Sinds 2010 wordt de dollar ondersteund door het vooruitzicht van een striktere monetaire politiek en hogere rentes in de Verenigde Staten. Wanneer dit vooruitzicht in 2019 naar de achtergrond verdwijnt, zal de stijging van de dollar een halt worden toegeroepen. Deze situatie heeft zich in 2017 al voorgedaan, toen de Federal Reserve gedurende het jaar 2016 haar rentestijgingen opschortte. Bovendien zijn de verwachte toename van het begrotingstekort door de belastinghervorming en een slechtere handelsbalans niet in het voordeel van de dollar.

Ook al is een verdere versteviging van de dollar minder waarschijnlijk, we behouden toch een positie in een gediversifieerde portefeuille. De Amerikaanse munt blijft immers een vluchthaven in turbulente marktomstandigheden, die zorgt voor stabiliteit.

De opkomende markten stabiliseren
2018 was een moeilijk jaar voor de groeilanden, onder andere door de sterke dollar die voor een repatriëring van kapitalen van Amerikaanse beleggers zorgde, wat de financiële markten van de opkomende landen onder druk zette.

We hebben gebruikgemaakt van de daling in de loop van het jaar om de positie in aandelen van de groeilanden te verhogen. De waarderingen zijn intussen teruggevallen tot ver onder het langetermijngemiddelde, wat opportuniteiten biedt. Bovendien zou een pauze in de dollarstijging moeten helpen om de markten van die landen te stabiliseren. We blijven evenwel ‘onderwogen’ omdat de handelsspanningen tussen de VS en China indirect op de gehele regio kunnen wegen. We wachten ook eerst de resultaten af van de monetaire en fiscale maat­regelen die de Chinese overheid neemt om de groeivertraging op te vangen.

Een scharnierjaar voor Europa, maar de markt houdt al rekening met veel slecht nieuws
De brexit-onderhandelingen, de schermutselingen omtrent de Italiaanse begroting en het vinden van een adequaat antwoord op het migratievraagstuk hebben gezorgd voor een aanzienlijke vertraging in de hervorming van de Europese instellingen.

We hebben daarom beslist om de weging van Europese aandelen van ‘overwogen’ naar ‘neutraal’ terug te brengen. We zien evenwel geen reden om een ‘onderwogen’ standpunt in te nemen voor Europa. Een value-indicator, zoals de koers/boekwaarde, laat volgens ons een overdreven onderwaardering zien van Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse.

Goud blijft de rol van schokdemper spelen
Goud is een financieel actief dat geen kasstromen oplevert. Als opportuniteitskost om goud in de portefeuille aan te houden, wordt daarom de reële rente – de rentevoet waarvan de inflatie in mindering werd gebracht – in beschouwing genomen. Wanneer de reële rente daalt, zal bij ongewijzigde andere elementen, de opportuniteitskost voor het aanhouden van goud eveneens dalen. De goudprijs zou dan moeten stijgen. Indien de huidige groeivertraging sterker zou worden (wat niet ons scenario is), dan zou de Federal Reserve haar richtinggevende rente in de richting van het nulpunt aanpassen. De reële rente zou dan negatief worden. De daling van de rente tijdens de vorige zes rentecycli van de Fed bedroeg gemiddeld 5%.

Goud is een interessant beleggingsinstrument voor een gediversifieerde portefeuille.

De petroleumprijs stabiliseert
Na een ononderbroken stijging aan het begin van het jaar zijn de olieprijzen sinds begin oktober met meer dan 30% gedaald. Dankzij de sterke schalieolieproductie in de Verenigde Staten steeg het olieaanbod sneller dan aanvankelijk verwacht. Bovendien besloten de Amerikanen, tegen de verwachting in, om acht landen (waaronder India en China) vrij te stellen van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Daardoor produceerde Iran niet alleen meer olie dan geraamd, ook de andere leden van het “OPEC+”-kartel voerden sinds mei hun productie op om de algemeen verwachte Iraanse productiedaling te compenseren. Daarnaast speelde ook de wereldwijde groeivertraging van de afgelopen maanden een rol in de recente daling van de olieprijzen. Op 7 december kwamen de OPEC-landen en Rusland overeen om de productie met 1,2 miljoen vaten per dag terug te schroeven, waardoor de vraag en het aanbod op korte termijn in evenwicht zullen komen. Ons basisscenario voor olie bleef ongewijzigd. Dat de oliemaatschappijen de afgelopen jaren onvoldoende hebben geïnvesteerd, zal volgens ons leiden tot een enigszins onevenwichtige markt op middellange termijn. Het aanbod zal namelijk moeilijk gelijke tred kunnen houden met de stijgende vraag. Wij gaan ervan uit dat de evenwichtsprijs voor ruwe olie in de buurt van 70 dollar per vat zal liggen. Tegen die prijs zou het voor de oliemaatschappijen weer rendabel worden om investeringen te doen, waardoor de vraag en het aanbod van olie op lange termijn opnieuw in evenwicht zouden moeten zijn.

‘Investment grade’ bedrijfsobligaties in euro blijven aantrekkelijk
De rentespread van bedrijfsobligaties is sinds begin dit jaar aan het toenemen nadat hij aan het begin van 2018 een historisch laag niveau had bereikt. Het lager dan verwachte groeimomentum in Europa in het afgelopen jaar zorgde voor een vrees voor afnemende kwaliteit van dit obligatiesegment wegens lagere bedrijfswinsten. In overeenstemming met onze visie dat de Europese economie en winsten zullen blijven groeien, blijven we positief over bedrijfsobligaties. Temeer omdat de groei van het uitstaande bedrag aan bedrijfskredieten in de eurozone zeer gematigd is (3% op jaarbasis) en de schuldgraad (in % van het bbp) constant blijft.

We behouden onze ‘overwogen’ positie in euro-bedrijfsobligaties ‘investment grade’ omdat ze extra rendement bieden ten opzichte van overheidsobligaties en veelal kortere looptijden hebben, wat ze minder gevoelig maakt in geval van stijgende rentes.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1